ZZP | Freelance | | SAP | Oracle | Opdrachten | Aanvragen | Projecten | Jobs | Tarieven | Slechts 10% marge

Inhuurtraject externen

Vooraf alles helder

Inhuurtraject

Aanbieding en gesprek

Op basis van ervaring, ambities, beschikbaarheid, tarief, woonplaats en reisbereidheid kijkt RedBlue naar passende opdrachten bij haar klanten.

Deze opdrachten worden met elkaar doorgenomen. Als de professional voor deze opdracht in aanmerking wenst te komen, dan maken we afspraken over beschikbaarheid, tarief en eventueel andere randvoorwaarden.

Als de professional wordt afgewezen of wordt uitgenodigd voor een intakegesprek bij de klant, dan wordt door RedBlue contact opgenomen met de professional.

Een professional gaat in principe samen met de Account Manager van RedBlue op intake bij de klant. Over de terugkoppeling van die intake neemt RedBlue contact op met de professional.

Aan de slag

Om dit proces te starten hebben we een bijgewerkt cv nodig. Het liefst met zo weinig mogelijk logo’s e.d. en in Word-formaat. En verder:
 Ambities / wensen voor een volgende opdracht
 Exacte beschikbaarheid
 Tarief
 Extra randvoorwaarden

Eigen commerciële afspraken

Indien externe medewerkers zelf met een klant een commerciële afspraken over de inzet op een opdracht heeft gemaakt, kunnen de contractuele zaken tegen gereduceerd tarief afgehandeld worden door RedBlue.

RedBlue vrijwaart de klant hierbij van de risico’s die voortvloeien uit de Wet Ketenaansprakelijkheid en RedBlue garandeert de medewerker van betaling binnen 30 dagen.

Opdrachtovereenkomst voor ZZP-ers

Externe medewerkers komen bij RedBlue in aanmerking voor samenwerking middels een opdrachtovereenkomst. Deze overeenkomst voldoet aan de eisen die de Belastingdienst sinds 2016 aan contracten stelt. De contracten van RedBlue voldeden echter al sinds 2008 aan deze eisen.

De juridische term van een opdrachtovereenkomst is een "overeenkomst van opdracht" (zie ook Artikel 7:400). Met een overeenkomst van opdracht worden de arbeidsverhouding tussen een opdrachtgever en een externe professional beschreven met betrekking tot een bepaalde opdracht.

De ingehuurde professional voert, nadrukkelijk buiten dienstverband, naar eigen inzicht, met eigen unieke expertise, een opdracht uit en krijgt voor de uitvoering van de opdracht een vergoeding per uur.

Middels de opdrachtovereenkomst factureert je aan RedBlue maandelijks op basis van het aantal gewerkte uren en het overeengekomen uurtarief. Je draagt zelf zorg voor juiste, tijdige en volledige afdracht van belastingen en premies.

Inhuur vanuit vast dienstverband elders

Als de ingehuurde professional een dienstbetrekking heeft bij een leverancier van RedBlue wordt met deze leverancier eveneens een overeenkomst van opdracht gesloten.
Indien de leverancier moet beschikken over een G-rekening, omdat een deel van de factuur op de G-rekening wordt gestort.

Tarieven en marges openbaar

Bij RedBlue worden de tarieven en marges open met elkaar besproken. Bij de start van een opdracht weten partijen dus waar ze voor tekenen. Daarom kunnen we ons daarna 100% op de opdracht concentreren. Dit is nog steeds niet zo gebruikelijk in de branche, maar RedBlue heeft nooit anders gewerkt.

Aanmelden

Laten we samenwerken